Algemene Voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen Besteller en ShaversClub B.V. onder de handelsnaam “SHAVERSCLUB” tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door ShaversClub uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De Besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en ShaversClub.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen ShaversClub en Besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de Besteller een aanbieding van ShaversClub accepteert middels het volledig en correct invullen van het door ShaversClub beschikbaar gemaakte formulier.

3. Prijs

3.1 ShaversClub behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij ShaversClub Besteller uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en Besteller de mogelijkheid heeft om de service op ieder moment van de dag (24/7) op te zeggen zonder dat Besteller enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.

3.2 Actiecodes en giftcards hebben de geldigheidsduur die door ShaversClub wordt vermeld bij uitgifte.

3.3 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.4 ShaversClub vrienden – kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.

3.5 Commerciële doeleinden: Het is in geen geval toegestaan om de Shaversclub merknaam en alle mogelijk combinaties van misspells te gebruiken binnen url combinaties om daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de vrienden – kortingscode te verspreiden.

3.6 Doel van uitgifte: De vrienden – kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te verwerven (via persoonlijke social media kanalen, email, mond tot mond) Het aanbieden van de vrienden – kortingscode buiten de persoonlijke kanalen (commerciële kanalen) is in geen geval toegestaan.

3.7 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van de vrienden -kortingscodes wordt ontzegd. Shaversclub behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4. Betaling

4.1 Voor de betaling kan Besteller uitsluitend gebruik maken van de door ShaversClub aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door ShaversClub voor automatische incasso wordt toegestuurd aan Besteller, geeft Besteller ShaversClub toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.

4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.

4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht, indien 2 nieuwe pogingen tot incassering niet zijn voldaan.

4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is ShaversClub gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op Besteller te verhalen.

4.6 De producten blijven in eigendom van ShaversClub totdat Besteller de producten heeft betaald.

4.7 Betalingsherinneringen worden door ShaversClub uitsluitend elektronisch verstuurd.

4.8 Shaversclub biedt de Besteller de optie tot achteraf betalen bij het aanschaffen van de startset. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet de Besteller een verzoek mailen naar info@shaversclub.nl. Besteller dient dan 50% bij de aankoop te betalen en 50% bij levering. Shaversclub brengt €3,00 extra in rekening voor het opdelen van de betaling. * Alleen geldig bij de aankoop van een startset.

5. Levering, levertijd en uitvoering

5.1 Levering geschiedt op kosten van ShaversClub op het bij de bestelling opgegeven adres.

5.2 De Besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

5.3 Bestellingen worden afgeleverd binnen drie tot vijf werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. ShaversClub biedt geen mogelijkheid tot afhalen.

5.4 Besteller is verantwoordelijk voor het up to date houden van contactgegevens inclusief bezorgadres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal ShaversClub de bestelling binnen drie tot vijf dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.

6. Herroeping

6.1 Bij de aankoop van producten heeft Besteller de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

6.2 Tijdens de bedenktijd zal Besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ShaversClub retourneren conform de door ShaversClub gegeven instructies.

6.3 De startset kan worden geretourneerd aan het volgende adres: ShaversClub, Hallseweg 21, 6964AJ, Hall, Nederland

6.4 De kosten van retournering komen voor rekening van Besteller.

6.5 Indien Besteller de producten reeds betaald heeft, zal ShaversClub de betaling binnen 14 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan Besteller terugbetalen.

7. Gegevensbescherming

7.1 De door Besteller aan ShaversClub verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 ShaversClub garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door ShaversClub verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

8.2 ShaversClub garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

9. Wijzigingen

9.1 ShaversClub behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen, waarbij klanten hierover geïnformeerd zullen worden per email. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

10. Ontbinding

10.1 Indien de Besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft ShaversClub de keuze om: a. de Besteller de gelegenheid te geven om binnen een door ShaversClub gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; ShaversClub behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op Besteller te verhalen.

10.2 Besteller heeft ten alle tijden de optie om via shaversclub.nl/my-account de leveringsservice stop te zetten. Op dag van vernieuwing is een pauzering tevens mogelijk, echter kan de vernieuwing van die respectievelijke dag niet stop gezet worden.

11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle verbintenissen tussen ShaversClub en de Besteller is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Dat was een hele klus, de Algemene Voorwaarden doorlezen. Mocht je nog vragen hebben hierover, neem dan evencontactmet ons op!